ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چک به طرفیت وراث

آزاد
سلام چکی از یک مرحوم دارم و قصد مطالبه وجه چک به طرفیت وراث را دارم.آیا دادگاه بدوا وارد تشخیص اصالت خط و امضای چک میشود یا درخواست یکی از خواندگان لازم است؟یعنی اگر فرضا تمام خواندگان چک را قبول کنند بازدادگاه چک را برای کارشناسی خط و امضا میفرستد یا نه؟