ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

پناهنده گی

میرصفی الله

اگر یک شخص به انگلستان پناهنده گی داده باشد ودوباره به اساس  ای  او  ام  به وطن بازگشت کرده باشد بعد از مدت میتواند دوباره پناهند ه گی بدهد 
میرصفی الله

اگر یک شخص به انگلستان پناهنده گی داده باشد وبه اساس  ای   او   ام   به وطن بازگشت نموده باشد دوباره میتواند به انگلستان پناهنده گی بدهد