ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

رهنمايي

M:Nasim

سلام وخسته نباشيد محمد نسيم هستم از أفغانستان شهرمزارشريف از سال ٢٠٠٨ الي آخر ٢٠١٢ همراي قواي نظامي آلمان آيساف به صفت گارد امنيتي وظيفه اجرا كرديم و بنا به مشكيلات امنيتي و خانوادگي مجبورأ از وظيفه استعفأ نموديم فيلأ از طرف أفراد ناشناس از تاريخ ١٣/١/٢٠١٥بدينطرف مورد تهديد به مرگ ميباشم گويا كه من جاسوس خاريجي ها باشم فيلأ در حبس خانگي بسر ميبرم و ارگانهاي امنيتي را نيز در جريان ماندهم ولي كدام كمك با من نشده و كدام اميد هم از پوليس ما ندارم چرا كه آنها بخودشان نميتوانن برسن چي باشه كه امنيت جان مرا بگيرن خودم به اين باور هستم كه آزادي خود را در برابر معاش كه از آيساف گرفتم از دست دادهم مشكيلات بي اندازه زياد شده احساس مسونيت ندارم كار كرده نميتوانم وضع اقتصاديم خيلي بد شده حيرانم چي كنم ناگفته نماند كه داراي ٤فرزند هم ميباشم شما لطفأ به من رهنمايي كنين كه چطور دادخواهي كنم.