ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طرح تعریض خیابان

حسین ابراری

باسلام

احترامابعرض میرساندکه اینجانب قطعه زمینی دربافت شهری واقع درکمالشهرکرج بطول۴۰وعرض۱۵مترباسندششدانک دارامیباشم که بعلت عریض نمودن خیابان۱۰متری به۳۰متری بمتراژ۲۰متردستورعقب نشینی داده شده است.الان که جهت صدورپروانه ساخت مراجعه میکنیم شهرداری نه تنها تسهیلاتی نمیدهدبلکه پول جوازرانیزمیخواهدلذابنده سوالم اینست که آیامیتوانیم ازطریق شکایت پول زمین راازشهرداری بخواهیم ویااینکه همانندزمین به وا واگذارگردد چونکه ار۶۰۰مترزمین نصف آن داخل طرح قرارگرفته است.درضمن یکی ازصاحبان زمین باشکایت مبلغ زمین راازشهرداری گرفته است وبنده شماره پرونده آنرادراختیاردارم.

ممنون میشوم راهنمایی فرموده ومراحل اقدامات اولیه رابفرمایید

باتشکر:حسین ابراری

تماس:۰۹۱۹۹۱۹۲۱۳۴
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

که آیامیتوانیم ازطریق شکایت پول زمین راازشهرداری بخواهیم؟

بله از طریق دادگاه اقدام کنید، دادخواست مطالبه وجه ۲۰ متر زمینتان را که شهرداری گرفته است به طرفیت شهرداری اقامه کنید.
نیازی هم به شماره پرونده دیگران نیست، خودتان حق دارید و اقدام کنید