ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مطالبه دیه شخص ثالث از راننده متوفی و مقصر

حامد اعلمی
سلام در پرونده کیفری بدلیل فوت مقصر حادثه وراننده یا رضایت شکات راننده مقصر شناخته شده ولیکن قرار موقوفی تعقیب صادر شده (جنبه عمومی جرم ) آیا می توان به طرفیت ورثه ی مقصر و متوفی دادخواست حقوقی مطالبه دیه جانی شخص ثالث یا سر نشین از بیمه ی خودرونمود؟ خواهان ورثه ی سرنشین میباشند.