ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مشاوره

عماد
اگر کسی شناسنامه شخص دیگری رو پاک و مشخصات خود را وارد نماید و در همین شناسنامه ازدواج و طلاقی ثبت شود شامل چه مجازاتی است!