ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

توقیف اموال

سرگلزهی
باسلام ،شرکتی داریم تولیدی بایک سازمان قرارداد داریم برای فروش محصول ،سابقا شریکی داشتیم نه بصورت ثبت شده درشرکت بلکه قراردادمعمولی که فسخ کردیم چک گرفتن حدود 12درصدشو پرداخت کردیم بعد ازچندماهی تصرف کرد نگهبان روبیرون کردونگهبان گذاشت زنگزدیم 110امااقدام نکردیم تاحدی ریش سفیدی شد اما همچنان نگهبان ایشون هست ومحصولات بتنی مطابق قرارداداداره اجازه نمیده خارج بشه که ازسودشم به نامبرده بدیم ازطرفی قراداد دستی بینشرکت وشخصی ازخانواده خودمون قبل ازشراکت ایشان بابت مبلغی داریم و چون احساس کرده همین عضوخانواده چکی که ازهمانزمان سریالش ازهمانزمان بوده وبابت چیزی قبلا نوشته شده بود اصلاح کرده وایشان بروزبرگه زده وحکم توقیف گرفته که البته تولیدانجام بشه وقرضای همه داده بشه ،لطفا ارشادبفرمایید شریک سابق باتوجه به اینکه همه اموال توقیف شده مبتونه اقدامی کند ویاحکم بازداشت اعضا روبگیره ،درصورتیکه هدف تولید وفروش وتسویه بدهی هست ولطفا بهترین راهکار قانونی جهت انجام کاروعدم دخالت نامبرده را ارائه فرمایید،بااحترام