ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

نیازشخصی تخلیه سرقفلی

سعید. وحیدکاوه
بلحاظ نیازشخصی وبه استناد مواد14و15و27و28قانون موجرومستاجرمصوب1356ومواد515و519باپرداخت مبلغ حق کسب وپیشه وتجارت ضمن فسخ اجاره نامه حکم تخلیه صادرواجراگردیده سوال اینکه باتوجه به طولانی بودن صدورپروانه ساخت ازشهرداری امکان فعال کردن مغازه برای مالک مقدورمیباشد واصولامستاجرسابق میتواند ادعای داشته باشد