ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

نصب آسانسور در ساختمان

آیا اگر یکی از  واحدهای همکف یک ساختمان چهارطبقه هشت واحدی مخالف نصب آسانسور در فضای موجود مشاع باشد تکلیف چیست و نتیجه چه می شود؟ مزید استحضار نامبرده از فضای موجود استفاده میکند در صورتی که مشاع است و در سند وی نیامده است؟
آیا اگر یکی از  واحدهای همکف یک ساختمان چهارطبقه هشت واحدی مخالف نصب آسانسور در فضای موجود مشاع باشد تکلیف چیست و نتیجه چه می شود؟ مزید استحضار نامبرده از فضای موجود استفاده میکند در صورتی که مشاع است و در سند وی نیامده است؟