ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

هزينه هاي کفن و دفن

با سلام و عرض خسته نباشيد

مردي به نام حسين داراي يک دانگ از 6 دانگ يک قطعه زمين مسکوني بوده که ارزش ريالي آن يک دانگ حدود 5 ميليون تومان مي باشد.

در سال 1393 همسر وي مهريه را اجرا و يک دانگ ملک فوق را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف نموده است.

در سال 1394 مرد (حسين) قبل از تعيين تکليف شده مهريه و زمين فوت نموده است.

بعد از فوت حسين احدي از بستگانش طي دادخواستي تقاضاي پرداخت وجوه هزينه شده جهت کفن و دفن متوفي را نموده که برابر رأي شوراي حل اختلاف حکم به پرداخت هزينه هاي دفن و کفن صادر شده است.

با توجه به اينکه برابر قانون پرداخت هزينه هاي کفن و دفن در اولويت نسبت به ساير ديون متوفي بوده و بايد از ماترک متوفي پرداخت گردد تکليف چيست؟

ضمنا در مراجعه به اداره ثبت جهت اخذ هزينه هاي کفن و دفن از ماترک متوفي مسئولين ثبت عنوان داشته اند چونکه ملک مورد بحث از قبل توقيف بوده بايد از طريق دادگاه دادخواست داده شود.

ضمن اينکه متوفي بجز يک دانگ از ملک مزبور (که آن هم به خاطر مهريه در توقيف مي باشد) ماترک ديگري ندارد.

استدعا دارد در اين خصوص بنده را ارشاد فرمائيد.

با تشکر