ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

زمان اجرای مصوبات

قوانین پس از چند روز از تصویب قابل اجراست . آیا قوانین باید به طور مجزا جهت اچرا ابلاغ شوند.

 
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

ماده یک: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید. و دستور انتشار آنرا صادر کند. و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده ، به دستور مجلس شورای اسلامی ، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده دو : قوانین پانزده (۱۵) روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.