وصول چک برگشتی

ahmad

میلیونی  چک دوستش و یک چک 5 میلیونی از دوست دیگرش دارم
دو عدد چک خودش که موعد انها حدود برج 6 بودن به دلیل نداشتن موجودی برگشت خوردن و دوستش که چک 2 میلیونی را داده بود هم چک خود را مفقودی اعلام کرد و ان هم برگشت به دلیل مسدودی حساب خورد  و یک چک به مبلغ 5 میلیون برای 25 /9 /94 میباشد که هنوزموعد ان نیامده
و من تا الان به او فرصت دادم که الان میگوید هر کاری که میتوانی بکن
و با توجه به اینکه او هم کارخانه و هم خانه و ماشین دارد به نظر شما بهترین و سریع ترین راه ممکن رسیدن من به پولهایم چه میباشد
و چقدر هزینه وکالت میباشد
ممنون