رفع تصرف عدوانی حقوقی

سید بابک عرفانی

سلام.  بنده با برادرم ملکی را در چهار سال پیش بصورت مشاعی خریدیم و از اجایی که بنده مجرد بودم و ایشان متعهل با اجازه من و در قبال پرداخت کرایه ای که توافق کرده بودیم در ان ملک سکونت کرد اما بعد از مدت مدیدی  از دادن کرایه امتنا کرد و من ازش خواستم که از انجا بلند شده تا ملک را تقسیم کنیم  اما ایشان گفت از خانه بلند نمی شوم برو شکایت کن که اینجانب دادخواستی مبنی بر1- تقسیم ملک به میزات یک دوم به نسبت سهم هر یک 2-رفع تصرف از ان3- اجرت المثل ایام تصرف را تنظیم کرده و به دادگاه تسلیم نمودم. بعد از سه جلسه دادگاهی که رفتم مالکیت من  برای دادگاه محرز شد  اما قاضی می گوید چون شما سابقه تصرف نداشتید در نتیجه ارکان تصرف عدوانی شکل نگرفته و نمی توان رفع تصرف کرد. سوال من از شما اینست که من چکاری برای رفع تصرف کنم تا ملک را دادگاه تقسیم کند؟