امضا فاکتور خرید جنس در بازار تهران

مجید شایسته
فرزند من با عموی خود در بازار تهران کار میکردند جنسی از همکار خود میخرند به نبوغ 9 میلیون تومان و جنس را به فروش میرسانند ولی از امسال پسر من همکاری خود با عمو را قطع کرده و در همان بازار نزد فردی حقوق بگیر شده و حالا عموی مبلغ فاکتور را نمی پردازد و امضا فرزند من پای آن فاکتور لست ولی همه در بازار شهادت می دهند که عمو همه کاره بوده و پسر من دانشجوی است که خواسته با کار سالم هزینه تحصیل تهیه کند