تجاوز به عنف

نینا

با سلام

اگر مردی در خارج از کشور به بهانه ازدواج دختری را گول زده به خانه او رفته و سپس بدون رضایت به او تجاوز کند و یا تا حد تجاوز پیش برود چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود؟ آیا ارزش شکایت دارد؟

غرامتی در نظر گرفته می شود؟

آیا شکایت بعد از ماه ها تاثیری دارد؟ در صورتیکه مرد هنوز در امریکا به سر می برد و خانم در ایران.