مالکیت جزوات دانشگاهی

مالکیت جزوات دانشگاهی که توسط دانشجویان نوشته می شود با چه کسی است؟