عقد در ایران و استرالیا

Mina
سلام . قصد ازدواج در ایران رو دارم و بعد از ازدواج به استرالیا خواهم رفت با شوهرم. 1. باید هم در ایران و هم در استرالیا عقد کنم؟ 2.حقوق زن در طلاق در سترالیا چیست؟ 3.ایا عقد ایرانم و شرایط ضمن عقدم در استرالیا قابل اجراست و اعتبار دارد؟