امضا دو نفر در شکایت دادگاه

علی

برای شکایتی که از طرف پدرم و خواهرم برای طلاق گرفتن از دامادمان صورت گرفته. من(برادر عروس)  نیز می توانم در پرونده دادگاهی شرکت کنم یعنی امضای من نیز باشد برای هر اقدامی . زیرا امکان دارد پدرم توسط آشنایان داماد دل رحم بوده و از شکایت خود بگذرد. ولی در پرونده امضای من هم باشد تا نتوانند پدرم را فریب بدهند . و باید من را نیز فریب دهند تا موفق بشوند چون امضا من نیز می باشد در شکایت.
از چه طریقی می توانم در شکایت دخالت کنم؟