چگونگی دریافت دستمزد

حسین

با عرض سلام
خانمی از برای یکی از بستگان مادری اش بسته به مهارتش، گل کاری روی پراهن را انجام داده

ارزش کل کاری که انجام داده است، یک میلیون و پنجاه هزار تومان بوده است اما به دلیل قوم و خویشی که در میان بوده است، قرادادی ننوشته است

حدود چهار ماه پیش کسانی که برایشان کار کرده طلاق گرفته اند.
حدود یک ماه پیش صد و پنجاه هزار تومان از کل پول را دریافت کرده.

حالا که مبلغ 900 هزار تومان مانده است، هیچکدام راضی به پرداخت این مبلغ که حق الزحمه این خانم است، نیستند
حال از شما درخواست دارم 1راه حل مطمئن برای گرفتن پول باقی مانده ارائه دهید
از شما ممنون و سپاسگذارم