ضمانت انجام کار

خداپرستی
ازشرکت مشاور مهاجرتی که قراداد می بندد و مبالغ را در مراحل مختلف تا پایان کار می گیرد چه تضمینی باید گرفت که کار تا پایان انجام دهد