طلاق

شوهرم من و دخترم رو به نبودن درمنزل ترقيب ميكنه و خونه رو پاتوق كرده و مواد مصرف ميكنه، چه كار كنم؟