مسئله اعاده حیثیت

صدای زنی مبنی بر فساد توسط شوهرش در شبکه های اجتماعی بین فامیل منتشره شده و شوهرش ادعا دارد که این صدا را از مکالمات ایشان بوسیله موبایل از مخابرات دریافت کرده, صدا به ظاهر صدای زن مذکور است که البته زن مذکور این را رد کرده وادعا دارد که این صدای خودش نیست, حال سئوال اینجاست که این زن برای اعاده حیثیت خود چکار باید انجام دهد؟واگر بعد از تحقیق قاضی ثابت شد که صدا صدای خودش است چه عواقبی برای ایشان دارد.دوم ایا به فرض صحت موضوع شوهر ایشان حق داشته که ابروی ایشان را از بین ببرد اگر خیر پس ایشان در حال حاضر چه کاری باید انجام دهد؟