طول مدت درمان

احمد
1-برای طول مدت درمان باید جداگانه دادخواست بدم؟2-چه کسی زیان طول درمان را میدهد؟