وسول سفته

بابت معامله ای از کسی سفته دارم،ولی بابت آن قرار داد تنظیم نکرده ام،وکتباً چیزی ندارم.چگونه می توانم سفته ها را نقد کنم؟