وکالت با واسطه

صالحی
با سلام اگر شخصی الف به شخص ب وکالت بدهد که کارهای ادری او را انجام دهد ود در همین حین احتیاج باشد که دعوایی نیز در محاکم دادگستری طرح کند ایا شخص ب که وکیل دادگستری نیست میتواند به شخص ج که وکیل دادگستری استوکالت بدهدبرای طرح دعوا. واینکه شخص ب میتواند با توجه به وکالتی که از الف دارد خود به عنوان اصیل ورود بکند ودر دادخواست نام خودش را قید کند نه نام شخص الف را. با تشکر