حکم دادگاه تجدید نظر

سلام حکم دادگاه تجدید نظر چقدر طول میکشد تا بیاید  ووقتی حکم به اجرای احکام رفت چقدر طول میکشد تا دستور اجرای آن گرفته شود