اعسار برای پرداخت مهریه

غفوری

با درود
مهریه همسر اینجانب تعداد 500سکه است،همانطور که جنابعالی بهتر میدانید بر اساس قانون تنها110 سکه مورد تایید دادگاه خواهد بود،اما اینجانب توانایی پرداخت این تعداد را هم ندارم.کارمند هستم و درآمد ماهانه امحدود 1200.000 تومان است.
همسرم قصد دارد با بخشش مهریه حضانت فرزندمان را دریافت کند ولی با توجه به اینکه ایشان فرد هتاک و فحاشی هستند نمیخواهم 7ساله ام تحت نظر وی تربیت شود.

سوالم از جنابعالی این است که :
1.آیا این درست است که در صورت اثبات عسر و حرج باید یک سوم مهریه را نقدا بدهم و الباقی قسطی میشود؟
2.آیا به هیچ وجه امکان اقساط مهریه از اولین سکه وجود ندارد؟
3.حق الوکاله جنابعالی در این مورد چه مقدار است؟
متشکرم