برداشت از کارت بانکی بصورت مرتب توسط زن بنده

رضا
با سلام زن بنده بدون اجازه من اقدام به برداشت از کارت بانکی هر ماه به مقدار زیاد بدون اجازه من کرده. متوجه که شدم حاضر به برگرداندن مبالغ حدود پنجاه میلیون تومان نمیباشد