اثبات مالکیت وتنفیذ قرارداد

م.د

باسلام دریکی ازروستانهای آذربایجان شرقی فردی ششدانگ یک قطعه زمین سیبزار راطی سند عادی به همسر خود واگذار نموده است وسپس همسرش فوت نموده ودارای 5دختر ویک پسر میباشد وباتوجه به اینکه اصل قراردادمفقود گردیده ولی فرد مورد نظر بعداز فوت همسرش طی اقرارنامه رسمس دریکی از دفاتراسنادرسمی اقرارنموده که ملک موردنظر رادرتاریخ قراردادمفقودی به همسر خود فروخته است ودرگواهی مالیات برارث همسرش نیز پلاک ثبتس ملک فوق نوشته شدهاست ولی متاسفانه تنها پسر وی به خاطر اینکه ملک فوق به تمامی وراث نرس پدرخودرامحجور اعلام نموده وحکم حجر اوراگرفته است ،باتوجه به موارد فوق چگونه میتوان مالکیت مورث وراث وتنفیذ قراردادمفقودی راثابت کرد .بسیارمتشکرم