درمورد مهریه

شهین رستمی

شوهر من یک آپارتومان وکالتی معامله کرده قبل از ازدواج من سند نداشت .وکالتی 

آیا می شود آن را اجرا گذاشت و مهریه از آن آپارتومان به من تعلق می گیرد .یا نه