میخواهم، ش سناسنامه ام صفرنباشد

Zari
ازسال 90 بنابه مشکلاتی درخواست 4 سال کم کردن سن م رودادم درتاریخ 93باخرج هزینه ایی سنگین این اتفاق افتاداما تمام جزییات شناسنامه م دریکی ازصفحات شناسنامه ی جدیدم نوشته شده گذشته ازاون روی کارت ملی م کدملی جدیددارم باش شناسنامه که 0 نوشته شده،خب تموم عالم وآدم بادیدن کارت ملی م میفهمن که من تغییرمشخصات دادم واین درحالیه که حتااعضای خونوادم هم این موضوع رونمی دونن، حالانوشتن مشخصات قبل درشناسنامه ی جدیدم یک طرف شماره ی 0 شناسنامه واقعادردسرآفرین شده برام، بخداحاضرم همون شناسنامه ی اصلی م روداشته باشم که البته تواون هم پدرسن م رودوسال بیشترازتاریخم گرفته بوداما، انقدرمجبوربه توضیح نباشم درخالحاضردرترکیه دانشجوام، واین شماره 0 شناسنامه خیلی برام دردسرآفرین شده،خواهش می کنم کمکم کنین....کلافه شدم انقدربهش فکرکردم