نجات سر پنا ه دو سالمند

مهتاب-ح
خانه در رهن بانک و افراد آن بی پناه و مریض . آیا راه نجاتی به خاطر رضای خدا وجود دارد؟