ازدواج دختر بدون اذن پدر

ازدواج دختر بدون اذن پدر طبق ماده 1043 قانون مدنی باید چه شرایطی داشته باشد و منظور از دادگاه مدنی خاص چیست و این دادگاه در چه شهرهایی وجود دارد ؟؟