مرخصی و کار بیش از 44 ساعت

Navid

با سلام. در کارگاهی مشغول به کار هستم و بنا بر تعهدات به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته شیفت ها مشخص می شود و در هفته 53 ساعت کار می کنم. تا به حال روال بر این بوده است که شیفت های روزهای تعطیل رسمی بین هفته از یک هفته قبل اعلام می شده است و موظف به حضور می باشیم. شیفت سایر روز های غیر تعطیل طبق برنامه قبلی مشخص می باشد. آیا بنا بر تبصره ماده 69 قانون کار ، کارفرما موظف به تعیین شیفت روزهای تعطیل از سال قبل نیست ؟ و در صورتی که تعیین نکرده باشند آیا بنده موظف به حضور در شیفت روزهای تعطیل هستم و برای عدم حضور باید درخواست مرخصی داشته باشم؟ با توجه به اینکه این حضور در روزهای تعطیل بیشتر از ساعت قانون کار می باشد. و اگر موظف به درخواست مرخصی برای حضور بیش از ساعت مجاز قانون کار هستم کارفرما می تواند با مرخصی اینجانب در روز تعطیل رسمی غیر از جمعه مخالفت نماید ؟ 
سوال بعدی اینکه مطابق قانون کار بنده به دلیل تعهدات کار 24 در 7 مجبور به کار 53 ساعت در هفته تعیین شده توسط کارفرما در تمام طول مدت قرارداد می باشم؟ یا اینکه می توان درخواست برنامه ساعت کار جدید مطابق با 44 ساعت در هفته یا 176 ساعت در ماه را داشت ؟