جریمه تاخیر تادیه

سلام، اگر یک اداره دولتی محکوم به پرداخت بدهی معوقه خود به یک شرکت خصوصی گردد آیا به پرداخت جریمه تاخیر تادیه نیز محکوم می گردد یا صرفا" به خاطر دولتی بودن از پرداخت این جریمه معاف می شود و فقط باید اصل بدهی خود را پرداخت نماید؟