تصرف عدوانی . فروش مال غیر . سرقت.

شخصی که بنده قبلا شریک بنده بوده کارخانه را و بنده سهم ایشان رو خریدم . با شهود . قرار شد که تا پایان مراحل دادگاه و دستور قاضی کارخانه بسته و قفل باشد . ولی ایشان بدون حظور بنده اجناس و دپو را فروخته و شخصی که برایش به عنوان راننده حمل بار های سرقت شده کار میکرد ، الان همه چیز را شهادت داده که تمامی بار بنده رو فروخته اند .