توقیف حقوق

ناصر جعفر

سمه تعالی با سلام وخسته نباشید


اینجانب ( معلم) در بانک ملی شعبه ......... ضامن بودم بانک از بنده و گیرنده وام شکایت نموده و پرونده د رمرحله اجرای احکام ، گیرنده وام اموال معرفی کرده و توقیف اموال از طرف بانک صورت گرفته و چند روز آینده اموال معرفی شده به مزایده گذاشته خواهد شد با توجه به موارد ذکر شده شعبه مذکور حساب بنده . را مسدودنموده است..آیا در آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین قضایی وجود دارد که همزمان توقیف اموال و مزایده آن و مسدودی حساب بانکی(دریافت حقوق و یارانه)   از طرف بانک وجود داشته باشد ؟ لطفا  راهنمایی کنید. مال معرفی شده بیش از طلب بانک است