چگونگی جرم

جرم اسکرت حمل 700کیلو تریاک برای کسی که دوبار سابقه حمل زیر 20 کیلو داشته چه قدر هست