ثمن مبایعه نامه

Soheila
با سلام مادر همسرم ملکی را بعنوان هدیه به من دادند و در دفترخانه اسناد رسمی تحت عنوان خرید و فروش طی یک مبایعه نامه ثبت گردید در مبایعه نامه بهای ملک مبلغ یک میلیون تومان ثبت شده که اختلاف زیادی از مبلغ واقعی ملک دارد سند تک برگ نیز برایم صادر شد اکنون با بوجود آمدن اختلاف میان من و همسرم مادر ایشان مدعی شده اند که مالک را به من فروخته اند و ثمنی دریافت نکرده اند و تقاضای محکومیت من به پرداخت ثمن معامله را دارند، از آنجاییکه من ملک را به مادر خود طی سند رسمی واگذار کرده ام و همچنین توانایی مالی ندارم آیا احتمال محکومیت من وجود دارد؟ اگر ملزم به پرداخت ثمن شوم و بعلت نداشتن مالی نتوانم بدهی خود را بپردازم چه مجازاتی برای من در نظر میگیرند؟ با تشکر