دادگاه

آيا تصادفات جرحي زندان دارد ؟ ميزان جريمه نقدي دادگاه حدودا چقدر است؟ دادگاه چه زماني راي نهايي را صادر مي كند