ضرب وشتم

rasoule

من با یکی بحثم  شد  و اون  یه کشیده به من زد  در صورتی که  شاید من هم مقصر بودم ولی  نباید  این کارو میکرد  الان  من باید چه کار کنم