ظلم وخلع یدتوسطزمینخواران.

علی نجفی
سلام وقت شمابخیر. اززمینی که پدراندرپدرمتعلق بما وزیرکشت ما بوده بناحق خلع یدشده ایم آنهم باترفندهای خاص زمینخواران.سوآل اینجاست که چاه عمیق آب ازن مزرعه هم قابل خلع یداست یا میتوانیم ازآن بهره برداری کنیم .ودرصورت اقدام زمینخواران به مصادره چاه آب چکارباید بکنیم.متشکروممنون.