ثمن مبایعه نامه

soheila
با سلام مادر همسرم دو سال پیش آپارتمانی را به من هدیه دادند و در دفترخانه اسناد رسمی طی مبایعه نامه و خریدار و فروشنده ثبت گردید ارزش بهای مورد معامله یک میلیون تومان ثبت گردید که با قیمت واقعی ملک تفاوت زیادی دارد چون در آن زمان صحبت از پول نبود و فقط برای هدیه واگذار شد سند تک برگ نیز برایم صادر شد اکنون با بوجود آمدن اختلاف میان من و همسرم مادر ایشان مدعی شده اند که ملک را به من فروخته و وجهی دریافت نکرده اند و تقاضای محکومیت من به پرداخت ثمن مبایعه نامه به قیمت روز را دارند از آنجاییکه من ملک را طی سند رسمی به مادر خود منتقل کرده ام و توانایی مالی ندارم آیا احتمال محکومیت من وجود دارد؟ اگر محکوم شوم و بدلیل نداشتن پول از پرداخت بدهی خودداری کنم چه مجازاتی برایم در نظر گرفته میشود؟ باتشکر