خسارت ناشی از سقوط در چاه

1- چنانچه شخصی چاه متروکه ای در زمین شخصی داشته باشد و همسایه بدون اجازه و اطلاع وارد این زمین شود و کودکش در چاه سقوط کرده و کشته شود مقصر کیست