معرفی ,و جذی ضامن

سلام.

 کار معرفی و یا جذب ضامن قانونی هست یا خیر؟