رد اعسار هزینه دادرسی

دکتر محمد ملک احمدی
نظر. اینکه وکیل خوانده با سخنان کذب و ادعای دروغین موجبات صدور رای بر رد اعسار گردیده در تجدید نظر از این حکم درخواست یا دادخواست باید صورت پذیرد؟