حق طلاق زن

فاطمه سلیمی
4 سال است ازدواج کردم شوهرم اختلال شخصیتی دوقطبی دارد گاهی خوب خوب خوب و گاهی بدتر از بد .گاهی به خانوادهدام احترام می گذارد .4 سال است فقط فحشهای رکیک و زشتی که به خانواده ام می شنوم تا کنون 3 بار پزشکی قانونی رفتم چون اوایل کتک هم می زد اما امسال کمتر کتک می زند و بیشتر فحاشی می کند نتایج پزشکی قانونی این شد که فقط در یک موردش ب شورای حل اختلاف رسید و درآن جا متاسفانه قاضی سعی در آشتی دادن کرد و من دیواانه مجدد قبول ب برگشت حتی بدون دریافت دیه کردم .من مهندس شرکت نفتم و خداروشکر نیاز مالی ندارم اما همسرم فقط گاهی وقتا خرید برا خانه انجام می دهد .آیا من می توانم درخواست طلاق بدم چون دقیقا هفته ای یکبار دعوای شدید لفظی و در برخی مواقع کتک کاری تا جایی که همسایه ها واسط شدند رو ما باهم داریم .دکتر روانپزشک هم یک سری دارو بهشون داد اما فقط ی دوره مصرف کرد ...مشاور به من گفت که اختلال شخصیتی داره و زندگی لا این آدم سخته ....آیا من می توانم درخواست طلاق بدم .ممنونم