وضعیت نفقه درطلاق توافقی..

مریم محمدی

ایامیتوانم درطلاق توافقی برای دریافت نفقه ذکرکنم درحال حاضربه اجرانمیگذارم وبه صورت قبل باقی ست تاسالهای بعدوهرزمان که درخواست کنم ..ایادرصورت طلاق توافقی میتوان بازهم قیدشوددرشرایط طلاق نفقه به زن برسد...ممنونم..