عدم سو پیشینه

مسعود
با سلام. مدت یک سال پیش مقدار ده گرم مواد از نوع تریاک به بنده حکم ده ضربه شلاغ تعضیری و مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی تعلق گرفت.ا و اجرا شد ایا بعد از گذشت مدت زمان مشخص این سابقه پاک میشود و عدم سوپیشینه خواهم داشت?