یک پرسش لطفا راهنمایی کنید

اکبر

منزل ما داخل کوچه فرعی بازار عبدل آباد قرار دارد. با وجود سرویس بهداشتی مجهز و نزدیک به ما مردم کودکشان جهت رفع حاجت جلوی منزل می نشانند. حکم قضایی این مورد و یا کمکی که در صورت لزوم میتوان از پلیس گرفت چیست؟ البته این مشکل عامه اهالی محل است.

باتشکر